tiistaina, syyskuuta 04, 2012

ANU HS:SSA 4.9.2012: VUOROTTELUVAPAA SYRJII PÄTKÄTYÖNTEKIJÖITÄ


Vuorotteluvapaa syrjii pätkätyöntekijöitä (julkaistu HS 4.9.2012)
Uu­ti­nen "Pät­kä­työt­tö­mät hyö­ty­vät vuo­rot­te­lus­ta" (HS 2. 9.) si­vuut­ti jär­jes­tel­män kes­kei­sen eriar­voi­suu­den.
Ky­se on va­ki­tui­ses­sa työs­sä ole­vien oi­keu­des­ta. Työ­mark­ki­noi­den muu­tut­tua it­se sys­tee­mis­tä on tul­lut syr­ji­vä. Ny­kyi­sel­lään vuo­rot­te­lu­va­paan eh­dot sul­ke­vat pät­kä- ja osa-ai­ka­työs­sä työs­ken­te­le­vät ul­ko­puo­lel­le.
Mah­dol­li­suus vuo­rot­te­lu­va­paa­seen on oi­keus, ja nii­tä pi­tää uu­vut­ta­vas­sa työ­elä­mäs­sä ol­la­kin. Tar­ve on il­mei­nen. Vuo­rot­te­lun eh­to­ja sen si­jaan on pei­lat­ta­va ole­mas­sa ole­vaan työe­lä­mään. Työ­mark­ki­noil­le on 1990-lu­vun la­man jäl­keen va­kiin­tu­nut ta­pa teet­tää työ­tä mää­rä- tai osa-ai­kai­ses­ti. Nai­sis­ta jo­ka kol­mas as­te­lee tois­tu­vas­ti töi­hin il­man sään­nöl­lis­tä ja ko­ko­ai­kais­ta työ­tä.
Pät­kä- ja vas­ten­tah­toi­nen osa-ai­ka­työn teet­tä­mi­nen ovat ta­sa-ar­vo-on­gel­mia. Lu­ke­mat­to­mat hoi­van, hoi­don, kou­lu­tuk­sen, kult­tuu­rin ja pal­ve­lu­jen am­mat­ti­lai­set, kes­ki-ikäi­set ai­kui­set nai­set, ovat teh­neet vuo­si­kym­me­niä työ­tä. Pit­käs­tä työ­uras­ta huo­li­mat­ta työ­so­pi­muk­ses­sa lu­kee mää­räai­kai­nen- tai osa-ai­kai­nen työ­suh­de. Työ­suh­teen muo­to sul­kee ih­mi­sil­tä mah­dol­li­suu­den vuo­rot­te­lu­va­paa­seen. Yh­teis­kun­nal­li­ses­ti se tar­koit­taa tie­tä­mät­tö­myyt­tä tä­män jou­kon jak­sa­mi­ses­ta ja uu­pu­mi­ses­ta työe­lä­mäs­sä.
Vuo­rot­te­lu­va­paal­le voi nyt jää­dä kym­me­nen vuot­ta työ­tä teh­tyään. Eh­to­na on, et­tä työ­tä teh­dään ko­ko­ai­kai­ses­ti tai et­tä työ­ai­ka on ol­lut yli 75 pro­sent­tia alan työa­jas­ta. Tä­mä pu­dot­taa ulos osa-ai­ka­työn­te­ki­jät. Toi­nen kom­pas­tus­koh­ta on eh­to, et­tä pal­ve­lus­suh­de sa­maan työn­an­ta­jaan on kes­tä­nyt vä­hin­tään 13 kuu­kaut­ta en­nen vuo­rot­te­lu­va­paan al­ka­mis­ta. Har­vas­sa var­maan ovat ne, jot­ka kah­den vuo­den työ­suh­tees­sa ryh­ty­vät 13 kuu­kau­den jäl­keen ano­maan va­paal­le.
Vaih­to­eh­to­ja yh­den­ver­tai­sel­le mah­dol­li­suu­del­le vuo­rot­te­lu­va­paa­seen voi ke­hit­tää yk­si­lön työ­his­to­riaan, ei yk­si­lön juu­ri sen het­ki­seen työ­suh­tee­seen kyt­key­ty­mi­ses­tä.
Anu Helsingin valtuustoon

Ei kommentteja: