tiistaina, syyskuuta 04, 2012

ANU HS:SSA 4.9.2012: VUOROTTELUVAPAA SYRJII PÄTKÄTYÖNTEKIJÖITÄ


Vuorotteluvapaa syrjii pätkätyöntekijöitä (julkaistu HS 4.9.2012)
Uu­ti­nen "Pät­kä­työt­tö­mät hyö­ty­vät vuo­rot­te­lus­ta" (HS 2. 9.) si­vuut­ti jär­jes­tel­män kes­kei­sen eriar­voi­suu­den.
Ky­se on va­ki­tui­ses­sa työs­sä ole­vien oi­keu­des­ta. Työ­mark­ki­noi­den muu­tut­tua it­se sys­tee­mis­tä on tul­lut syr­ji­vä. Ny­kyi­sel­lään vuo­rot­te­lu­va­paan eh­dot sul­ke­vat pät­kä- ja osa-ai­ka­työs­sä työs­ken­te­le­vät ul­ko­puo­lel­le.
Mah­dol­li­suus vuo­rot­te­lu­va­paa­seen on oi­keus, ja nii­tä pi­tää uu­vut­ta­vas­sa työ­elä­mäs­sä ol­la­kin. Tar­ve on il­mei­nen. Vuo­rot­te­lun eh­to­ja sen si­jaan on pei­lat­ta­va ole­mas­sa ole­vaan työe­lä­mään. Työ­mark­ki­noil­le on 1990-lu­vun la­man jäl­keen va­kiin­tu­nut ta­pa teet­tää työ­tä mää­rä- tai osa-ai­kai­ses­ti. Nai­sis­ta jo­ka kol­mas as­te­lee tois­tu­vas­ti töi­hin il­man sään­nöl­lis­tä ja ko­ko­ai­kais­ta työ­tä.
Pät­kä- ja vas­ten­tah­toi­nen osa-ai­ka­työn teet­tä­mi­nen ovat ta­sa-ar­vo-on­gel­mia. Lu­ke­mat­to­mat hoi­van, hoi­don, kou­lu­tuk­sen, kult­tuu­rin ja pal­ve­lu­jen am­mat­ti­lai­set, kes­ki-ikäi­set ai­kui­set nai­set, ovat teh­neet vuo­si­kym­me­niä työ­tä. Pit­käs­tä työ­uras­ta huo­li­mat­ta työ­so­pi­muk­ses­sa lu­kee mää­räai­kai­nen- tai osa-ai­kai­nen työ­suh­de. Työ­suh­teen muo­to sul­kee ih­mi­sil­tä mah­dol­li­suu­den vuo­rot­te­lu­va­paa­seen. Yh­teis­kun­nal­li­ses­ti se tar­koit­taa tie­tä­mät­tö­myyt­tä tä­män jou­kon jak­sa­mi­ses­ta ja uu­pu­mi­ses­ta työe­lä­mäs­sä.
Vuo­rot­te­lu­va­paal­le voi nyt jää­dä kym­me­nen vuot­ta työ­tä teh­tyään. Eh­to­na on, et­tä työ­tä teh­dään ko­ko­ai­kai­ses­ti tai et­tä työ­ai­ka on ol­lut yli 75 pro­sent­tia alan työa­jas­ta. Tä­mä pu­dot­taa ulos osa-ai­ka­työn­te­ki­jät. Toi­nen kom­pas­tus­koh­ta on eh­to, et­tä pal­ve­lus­suh­de sa­maan työn­an­ta­jaan on kes­tä­nyt vä­hin­tään 13 kuu­kaut­ta en­nen vuo­rot­te­lu­va­paan al­ka­mis­ta. Har­vas­sa var­maan ovat ne, jot­ka kah­den vuo­den työ­suh­tees­sa ryh­ty­vät 13 kuu­kau­den jäl­keen ano­maan va­paal­le.
Vaih­to­eh­to­ja yh­den­ver­tai­sel­le mah­dol­li­suu­del­le vuo­rot­te­lu­va­paa­seen voi ke­hit­tää yk­si­lön työ­his­to­riaan, ei yk­si­lön juu­ri sen het­ki­seen työ­suh­tee­seen kyt­key­ty­mi­ses­tä.
Anu Helsingin valtuustoon

tiistaina, heinäkuuta 10, 2012

NÄENNÄINEN, BULKKI, PAKKO...


YLE Uutiset otsikoi uutisensa Pakkoyrittäjyys vakiintuu työelämässä 5.7.2012. Haastateltavana Anu Suoranta puhuu kylläkin näennäisyrittäjyydestä. Ero on merkittävä. Ensimmäinen on vastentahtoista, mutta yrittäjyyttä kuitenkin. Jälkimmäinen on työn teettämisen muoto, jolla työnantaja välttelee työnantajavelvollisuuksia järjestämäällä työn muuhun kuin työsuhdemuotoon. Muoto itsessään siis on kiistanalainen.
PS. Jutussa esiintyvät luvut ovat YLEn tuotantoa

torstaina, maaliskuuta 08, 2012

SAMAPALKASTA ANSIOTASA-ARVOON KIITOS

Samapalkkatavoite ei ole riittävä, sillä nykyisellään se sulkee ulos merkittävän määrän työtä ja sen tekijöitä.
Vastentahtoinen osa-aikatyö tuottaa toimeentulo-ongelmia, mutta se on epämielekästä myös tasa-arvon kannalta. Sukupuolten palkkatasa-arvoa tavoiteltaessa mittarina käytetty säännöllisen työajan palkka ei kerro osa-aikatyön tuottamasta köyhyydestä kovin hyvin. Pienen tuntipalkan - niin sanotun euroshopperpalkan - vaikutus kertautuu, kun tunteja on työpäivässä kahdeksan sijaan viisi. Säännöllisen työajan palkan lisäksi olisikin aiheellista mitata sukupuolten toteutuneita ansioita.
Osa-aikatyö on yleisempää naisilla kuin miehillä. Nykyisillä seurantaindikaattoreilla etenkin myyjien, tarjoilijoiden, siivoojien, koulunkäyntiavustajien sekä perus-, lähi- ja sairaanhoitajien ansiotaso jää sukupuolten tasa-arvotavoittelun kuolleeseen kulmaan. Jos työsuhdetyypin ja teetetyn työajan eriytyminen sukupuolten välillä hyväksytään, se tarkoittaa käytännössä tinkimistä tasa-arvonormista.
Lue koko juttu Työantajan pitäisi perustella osa-aikaisuus

tiistaina, helmikuuta 28, 2012

YHTEISKUNTAPOLIITTINEN ANU

Määräaikainen kaksivuotinen työsuhteeni SAK:ssa hankkeessa Työn teettäminen reiluksi - turvaa pätkittyyn työelämään päättyy helmikuun 2012 lopussa. Työn kuvaani kuului mm. yhteiskuntapoliittinen vaikuttaminen. Sitä olen tehnyt! VTT Anu Suorannan julkiset esiintymiset hankkeen aikana:
Valtioneuvosto Kutsuttuna työelämän asiantuntijana Suomen hallitusneuvotteluissa, 2011 (Kataisen hallitus 2011-)
Eduskunta pyydettynä asiantuntijana kuultavana eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnassa aiheesta osa-aikatyö ja muuttuvat työn teettännän tavat, 14.6.2011 Työ- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijana työelämän tutkimuksen kartoituksessa
TEM Työvoiman käyttötapoja ja muutostrendejä selvittävän työryhmän jäsen (SAK:n edustaja).
STM, Tasa-arvovaltuutettu Pyydetty esitelemä Työn teettämisen moninaistuminen, sukupuoli ja sääntely tasa-arvovaltuutetulle, Tasa-arvovaltuutetun toimisto, STM 16.12.2011
Esitelmät, puheenvuorot, koulutus ja asiantuntijakuulemiset eri foorumeilla - Irtoaako edunvalvonnasta, sääntely ja muuttuva työ –koulutus, Ay-toimihenkilötutkinto, Kiljava 16.2.2012 - Työn teettämisen moninaistuminen, sukupuoli ja sääntely. –pyydetty esitelmä Tasa-arvovaltuutetulle, Tasa-arvovaltuutetun toimisto, STM 16.12.2011 - Kommentaattorina round table -tilaisuudessa "Globaalit markkinat, globaali ay-liike?" Työelämän tutkimuspäivät , Työelämän tutkimusyhdistys & Tampereen yliopisto, 4.11.2011, - Irtoaako edunvalvonnasta – miksi ”pävataan”? -pyydetty koulutus, JHL/edunvalvontaosasto 20.9.2011 -Itsensä työllistäjät. Samaa työtä, eri ehdot –pyydetty esitelmä, Journalistiliiton hallitus, Tampere 25.8.2011 -Puheenvuoronpitäjänä SuomiAreenan tilaisuudessa ILOistakin asiaa samapalkkaisuudesta, Ulkoasiainministeriö, tasa-arvoasiain neuvottelukunta, samapalkkaisuusohjelma ja eduskunnan nais- ja miesverkostot, SuomiAreena, Pori 13.7.2011 - Työ muuttuu – irtoaako edunvalvonnasta ?- pyydetty esitelmä RTTL:n viisikkopäivillä, Radio- ja televisiotoimittajien liitto, Espoo Meripuisto 5.5.2011 -Työn teettäminen moninaistuu – yhdenvertaisuus liikkeessä –pyydetty koulutuspaketti kurssilla Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä, JHL, Raseborg –opisto 2.5.2011 - Työ muuttuu – irtoaako edunvalvonnasta –pyydetty esitelmä, Journalistiliitto, pätkätyövaliokunta, 7.4.2011 ¬- Yksin sovittu- systeemi lipeää, homma halventuu ja ihminen kolhiintuu? pyydetty esitelmä, Muuttuvat työmuodot –seminaari, STTK, 3.2.2011 - Paneelikeskustelijana seminaarissa Sopimaton? Työehtosopimusten ulkopuolelle jäävien asema, TJS opintokeskus, 8.2.2011 -Ei halvenneta työtä, eikä sen tekijää, pyydetty puheenvuoro tilaisuudessa Yhdenvertainen Suomi –seminaari 29.1.2011, Tampereen vanha kirjastotalo -Pyydetty kommenttipuheenvuoro työn teettämisen muodoista ja palkkaeroista Samapalkkaseminaari, STM Lasipalatsi 11.11.2010 - Pätkitty, halkaistu ja sopimuksesta irtoava työ leviää – leviääkö hyvinvointi? pyydetty esitelmä SAK:n työympäristöpäivät, SAK, Kiljava, 24.10.2010 - Pätkitty, halkaistu ja sopimuksesta irtoava työ –sovittaisiinko turvaa kaikille? pyydetty esitelmä pätkätyöseminaarissa, JHL, Pori 7.10.2010 - Pätkitty, halkaistu ja sopimuksesta irtoava työ –pyydetty esitelmä, Oulun kaupunginkirjasto, Oulu 15.9.2010 - Työ ja sukupuoli paneelissa panelistina, THPTS, Kiljava opisto 23.-24.10.2010 - YK:n naisten oikeuksien peruskirja -30 vuotta Suomen sitoutumisesta –paneelissa panelistina, Ulkoministeriö, Pori Suomi Areena 20.7.2010 - Tulevaisuuden työ tilaisuudessa panelistina, PAM & Ulkoministeriö, Pori Suomi Areena 20.7.2010 -Työn teettämisen muodot ja edunvalvonnan työkalut –pyydetty esitelmä, Vihreät työelämätyöryhmä, Eduskunta 3.5.2010 - Halvennettu työ. Pätkimisen, jouston ja sopimattoman työn paluu? –pyydetty luento posti- ja logistiikka-alan ammattiosastojen puheenjohtajille, PAU 24.4.2010 - Halvennettu työ ja ammattiyhdistysliikkeen edunvalvonnan työkalut -pyydetty vuosikokousesitelmä Työväenperinne ry.16.4.2010 -Yhdenvertaisuus ja muuttuneet työn teettämisen tavat –esitelmä, SAK:n tasa-arvoviikonloppu Jyväskylä 14.2.2010
Kirjoitetut artikkelit, kolumnit ja videot Suoranta Anu & Niemi-Laine Päivi, Itsensä työllistäjät ovat palkansaajia heikommassa asemassa, yleisönosastokirjoitus, Helsingin Sanomat 9.12.2011 -Suoranta Anu, Työnantajan pitäisi perustella osa-aikaisuus, Vieraskynä, Helsingin Sanomat 25.7.2011 - Suoranta Anu, Erityishaasteena epäsuorat työsuhteet, Kytketään työt käyntiin. Voimaa työllisyysvoimalasta. Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 1/2011 s. 22–24 - Pätkätyöteatteria - video, suunnittelu ja käsikirjoitus yhteistyössä Anu Suoranta, Saara Aikion ja Timo Piiroinen, 13 min, PAM 2010 -Kaksi ilman kolmatta, kolumni Meteli 1/2011 -Ei ole kaikki miltä näyttää, artikkeli Särmä 12/2010 -Itsensä työllistäminen on pätkätyötä suurempi murros, kolumni Palkkatyöläinen 9/2010 -Työ pakenee myyntikärrillä sääntelystä, kolumni Meteli 5/2010 - Blogikirjoittajana 2010-2011 SAK:n tutkimustiimin Uusi kulma –blogissa. www.uusikulma.blogspot.com (Vuorotteluvapaa ei koske minua 14.9.2011, Yhdenvertaisuus ei synny väistämällä 2.8.2011, Osa-aikaiset syrjään viskottavia 13.7.2011, Ei sovita mun työpaikalla, 28.4.2011, Rullaako lomat 23.2.2011, Luokkarajoilla 27.1.2011, Wanted –Lainsuojattomat turvaan 9.12.2010, Ihmisten käsissä 26.10.2010, Hilloa ja reiluja työehtoja 19.10.2010, Halutaan palvelukseen nöyrä mieli 3.8.2010, Kaikille 2,5 päivän vuosilomakertymä heti! 14.7.2010) - Ei puhuta pätkätyöstä, artikkeli, Meteli lehti 4/2010 -Zombiet, työelämän tunteet ja jännitteet -kolumni, Meteli –lehti 2/2010 -Suu kiinni ja syntyvyys laskuun pätkätyöllä –kolumni, Meteli –lehti 1/2010 -Suuri harppaus –kolumni, Meteli –lehti 6/2009
Mediavaikuttaminen -haastateltavana Työn muutoksesta, Työterveyslääkäri –lehti maaliskuu/2012 -haastateltavana jutussa Naisten palkkoja alentamalla kohti kotiäitiyhteiskuntaa, KU Viikkolehti 2.12.2011 -haastateltavana pakkoyrittäjyydestä, Radio Nostalgia 24.11.2011 -haastateltavana YLE tv-uutiset Yhä useampi on pakosta yrittäjä, YLE 23.11.2011 -haastateltavana Freelancer -ilmiö leviää kaikkialle, Helsingin Sanomat, 22.8.2011 -haastateltavana Pätkätyöläisiä poljetaan lomaoikeuksissa, MTV3 4.8.2011 -haastateltavana Yhä useampi suomalainen jää ilman lomaa, STT 3.8.2011 - haastateltavana jutussa ”Kenellä on varaa työhyvinvointiin?”, ttt – Työ, terveys, turvallisuus –lehti 4/2011. - keskustelemassa asiantuntijana Ajankohtainen kakkosen työpahoinvointi-illassa, YLE TV2, 8.2.2011 - haastateltavana jutussa 900 € kk/elääkö tällä palkalla?, Taloussanomat 23.2.2011 - Tulva, 2011 -haastateltavana Pätkätyöt – työnantajan valinta, Palkkatyöläinen 1/2011 -Haastateltavana suuressa juttukokonaisuudessa pätkä-silppu ja itsensätyöllistämisestä Turun Sanomat 9.1. 2011 - haastateltavana artikkelissa Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät toteudu työelämässä, Elintae 10/2010 - haastateltavana videossa Pätkätyöteatteria, PAM 2010 - Haastateltavana jutussa Reilua työtä etsimässä, PAU:n Reitti –lehti 1/2011 - Haastateltavana ohjelmassa Kahden työn loukussa Silminnäkijä, Yle TV2 -25 vastausta reilun työn puolesta, TEHY –lehti, 13/2010 -Haastateltavana jutusssa Pätkätyö halutaan mukaan yhteiseen edunvalvontaan Demari, 26.2.2010 - Kuinka pätkätyöntekijä ruskettuisi, Anu Suoranta? Haastateltavana Haloo –palstalla, Motiivi 8/2010 - Haastateltavana jutussa Ei tutkimusta ilman vaikutusta, Kansan uutiset, 6.8.2010 - Haastateltavana uutisissa otsikolla Työtä tekevien köyhyys yleistyy, YLE 24.7.2010 ja 29.7.2010 - Haastateltavana jutussa Kunnon työ yhä harvemman etuoikeus, Kansan uutiset 21.7.2010 - Haastateltavana Vuoden Lyyti tasa-arvopalkinnon uutisoinnissa mm. YLE, Kansan uutiset, Tulva, Tasa-arvoklinikka, Naisasialiitto Unioni ym 24.5.2010. -Haastateltavana ohjelmassa Lakkomeininkiä! (eli rauhaton työ),Voima fifi audio, 13.5.2010 -Kansan Tahto, 2010 -SAK hakee uudella hankkeella turvaa pätkätyötä tekeville, Kansan Uutiset 18.3.2010 -Haastateltavana jutussa Pävauksesta potkua edunvalvontaan, Acatiimi 5/2010 - haastateltavana artikkelissa Rahavirta pätkii pätkätöissä. Kuinka järjestää raha-asiat?, Kotiliesi 2/2010

maanantaina, joulukuuta 05, 2011

BETONOINNILLA NAISET MATALAKSI

Halventamalla syntyy halvennettua työtä, sanan kaikissa merkityksissä. Halvennettu betonoidaan matalaksi ja osa-aikaista työtä teettämäällä vielä vajaaksi. KU Viikkolehdessa 2.12.2011 on juttu Tampereen Aterian naisten työn halventamisesta Tämäkö on palkka pitkästä työurasta? ja kommenttini tehtävien arvovalintojen seurauksista Naisten palkkoja alentamalla kohti kotiäitiyhteiskuntaa?

maanantaina, marraskuuta 07, 2011

EI MIKÄÄN KEVYT PAMFLETTI

Uudessa Työelämän tutkimus lehdessä 2/2011 on Mika Helanderin kirja-arvio: Itse omana aineistona - "Yksin sovittu" tutkimuksen ja yhteiskuntatilanteen aikalaisanalyysinä.
Valittuja paloja arviosta "Kirja on tutkimuksen ja edunvalvonnan kauan kaivattu puheenvuoro suomalaisessa yhteiskuntapolitiikasta ja työelämän tutkimuksessa" ja "..teos ei myöskään ole mikään kevyesti otettava pamfletti" ja loppukaneetti "Teos soveltuu parhaiten poliittisten toimijoiden kotiläksyksi". En ole eri mieltä :)

tiistaina, marraskuuta 01, 2011

TÄÄLTÄ TULLAAN VENÄJÄ!


Pohjois-Venäjälle ja Skandinaaviaan suunnattussa Новые рубежи (New Horizons) -lehdessä on (sivut 22-24) julkaistu haastatteluni vastentahtoisesta itsensä työllistämisestä. Tästä linkistä lehteen.

New Horizons on venäjänkielinen talousaikakauslehti. Lehden sisältö on halkileikkaus Pohjois-Euroopan ja Venäjän talouselämästä, politiikasta, elämäntyylistä, tieteestä, tekniikasta ja matkailusta.

torstaina, syyskuuta 22, 2011

OIKEUS KOLLEKTIIVISEEN NEUVOTTELUOIKEUTEEN


Päivän (22.9.2011) printti Helsingin Sanomissa olen haastateltavana otsikolla "Freelancer-ilmiö leviää kaikkialle. Yritykset säästävät palkkakuluissa, ja pakkoyrittäjyys yleistyy monella alalla. Ongelmina ovat pienet tulot ja turvattomuus."

Jutun puffi löytyy "Pakkoyrittäjyys yleistyy Suomessa rajusti"


"Tätä itsensä työllistäjät haluavat

Noora Mattila

HELSINGIN SANOMAT

1 Rinnastamista lainsäädännössä palkansaajiin.

Itsensä työllistäjien suhde toimeksiantajiin on yleensä samankaltainen kuin työsuhteisen. Tutkimusten mukaan he mieltävät itsensä palkkasuhteisiin.

2 Kollektiivista neuvotteluoikeutta.

"Tämä on työkalu siihen, että voidaan sopia osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Myös työnantajan pitäisi joutua vastuuseen siitä, jos hän esimerkiksi poikkeaa sovitusta palkkatasosta", sanoo tutkija, SAK:n hankekoordinaattori Anu Suoranta.

3 Työn julkista hinnoittelua.

Kilpailulainsäädäntö estää sen, että esimerkiksi freelancer-toimittajat voisivat sopia minimipalkkatason. Free-yhdistys voi julkaista vain keskiarvoja palkkatasosta. Oikeasti juttupalkkiot jäävät niistä kauas.

4 Pääsyä sosiaaliturvan piiriin.

Itsensä työllistäjä maksaa oman sosiaaliturvansa. Kallis YEL-vakuutus otetaan usein vain minimitulolle, eli vuositulot arvioidaan alakanttiin. Silloin korvauksetkin jäävät pieniksi."

keskiviikkona, syyskuuta 14, 2011

keskiviikkona, elokuuta 03, 2011

PÄTKÄTYÖNTEKIJÖIDEN LOMATTOMUUS EI OLE UUTINEN!


Elokuun 3 päivä media on täynnä uutista Yhä useampi suomalainen jää ilman lomaa ja Pätkätyöläisiä poljetaan lomaoikeuksissa

"Työelämän tutkija Anu Suoranta SAK:sta varoittaa, että kehitys voi ennen pitkää näkyä työurien lyhenemisenä. Hänen mukaansa kaikilla työntekijöillä pitäisi olla samanlaiset oikeudet työsuhteesta riippumatta."

Pätkätyöntekijöiden vajaat ja toteutumattomat lomaoikeudet eivät ole uutinen, väitän minä. Loman toteutumattomuutta ja epäyhdenvertaisuutta on tutkittu ja tulokset ovat selvät. Tutkitusti, arjen kokemuksesta puhumattakaan, epätyypillinen työ tuottaa epätyypillisen loman.Ammattiyhdistysliikkeen toimijoiden suulla on myös avauduttu useamman kerran asian tiimoilta. Ks. esim. SAK:n tutkimustiimin Uusi kulma blogikirjoitukseni: Kaikille 2,5 päivää vuosilomakertymää heti! tai Rullaako lomat? .

Sen sijaan todellinen uutinen saattaisi olla se, että yhdenvertaisia lomaoikeuksia ei ole lähdetty rakentamaan. Kolmannes naisista työllistyy jotenkin muuten kuin vakituiseen ja kokoaikaiseen työsuhteeseen, koko työvoimasta neljännes. Maan uudella hallituksella on ihan tuhannen taalan tilaisuus lähteä toteuttamaan työn teettämisen tavasta riippumattomia yhdenvertaisia loma- ja paljon muitakin oikeuksia. Ensi kesänä voisi sitten todeta, että tämäkin kolumni ”En ole eläessäni viettänyt palkallista lomaa” on historiaa...

sunnuntaina, heinäkuuta 31, 2011

KOHDELLAAN YHDENVERTAISESTI


Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta lausuu (klikkaamalla lausuntoon) "Hallituksen toimenpidekertomuksesta vuodelta 2010" otsikon Työn tekemismuotojen muuttumisen vaikutukset alla johtopäätöksinä:

"Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus selvittää keinoja, joilla lain noudattamista parannetaan ja perusteetonta osa-aikatyön teettämistä vähennetään".
"Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus selvittää uusista työn teettämistavoista aiheutuvat lainsäädännön muutostarpeet ja ryhtyy toimenpiteisiin lainsäädännön korjaamiseksi siten, että työn tekemisen tavasta riippumatta kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Selvittää tulee esimerkiksi vuosiloma-, vuorotteluvapaa- ja työttömyysturvajärjestelmien sekä kilpailulainsäädännön yhteensopivuus muuttuneiden työn teettämisen tapojen kanssa. Samalla tulee huolehtia siitä, että työ-, sosiaali- ja verotuslainsäädännössä noudatetaan yhteneväisiä tulkintaperiaatteita ja että järjestelmä mahdollistaa työmarkkina-aseman joustavan vaihtamisen ja työn tekemisen myös samanaikaisesti erilaisissa työ- ja toimeksiantosuhteissa".

Asiantuntijana valiokunnassa ovat olleet kuultavina:
mm. VTT, hankekoordinaattori Anu Suoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry. Jep. Kävin.

tiistaina, heinäkuuta 26, 2011

KYSE EI OLE DOWNSHIFTINGISTÄ!


Kirjoitukseni Työnantajan pitäisi perustella osa-aikaisuus on julkaistu Helsingin Sanomien Vieraskynässä 25.7.2011.

"Vastentahtoisen osa-aikatyön teettäminen ja yrittäjäriskin siirtäminen työntekijöille on yhteiskuntamoraalinen ja poliittinen kysymys. Työlainsäädäntöön tulisi kirjata, että osa-aikatyön käytölle pitää esittää hyväksyttävät perusteet."


Ks. myös SAK:n tiedote 13.7.2011 Osa-aikatyön käyttö on perusteltava

keskiviikkona, kesäkuuta 22, 2011

OSA-AIKATYÖ JA SAMAPALKKATAVOITTEET


Porin SuomiAreenalla 13. heinäkuuta otsikolla ILOistakin asiaa samapalkkaisuudesta puhutaan mm. osa-aikatyön vaikuksista samapalkkaisuustavoitteeseen.

Palkkakysymystä ja naisten työmarkkina-asemaa pohtivat näyttelijä Birgitta Ulfssonin ryydittämässä tilaisuudessa eduskunnan nais- ja miesverkostojen edustajien lisäksi Suomen ILO-neuvottelukunnan puheenjohtaja Raila Kangasperko, TEM; johtava työmarkkinalakimies Henrika Nybondas-Kangas, Kuntatyönantajat, KT; pääsihteeri Leila Kostiainen, STTK; edunvalvontajohtaja Minna Helle, Akava; puheenjohtaja Tero Ristimäki, Talentia ry; henkilöstöpäällikkö Helena Metsälä, Porin kaupunki; pääluottamusmies Leila Tilvis, K-Citymarket Oy ja hankekoordinaattori Anu Suoranta, SAK. Keskustelun juontaa toimittaja Kirsi Heikel.


SuomiAreenalla 13. heinäkuuta ILOistakin asiaa samapalkkaisuudesta

Ulkoasiainministeriön, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, samapalkkaisuusohjelman ja eduskunnan nais- ja miesverkostojen keskustelu Porin SuomiAreenan pihalla, Antinkatu 2, keskiviikkona 13.7. klo 15.45-17.00.

Kansainvälinen työjärjestö ILO sopi 60 vuotta sitten naisten ja miesten samapalkkaisuudesta. Suomi liittyi sitoumukseen 1963. Kuinkas sitten kävikään? Mikä on naisten palkkojen tila tänään? Mitä asiasta sanoo hallitusohjelma?


Lisätietoja:
ulkoasiainneuvos Anja-Riitta Ketokoski, 040 776 1549
pääsihteeri Hannele Varsa, 050 545 3435
projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, outi.viitamaa-tervonen[at]stm.fi, 050 545 0259